YOU CAN -MENESTYSVALMENNUS

Youcan-menestysvalmennus yrityksesi tuleville tai oleville tähtipelaajille.

Teemme yksilöllisesti tai pienryhmissä strukturoidun mentorointivalmennuksen sinulle/teille räätälöitynä aikataulunne mukaan.

Takaan sinulle henkilökohtaisen kehittymisen ja menestyksen kierteen.

 

HENKILÖKOHTAISEN STRUKTUROIDUN

MENTOROINTIVALMENNUKSEN AVULLA PYSTYT LISÄÄMÄÄN:

 • Uskoa omiin kykyihisi
 • Henkilökohtaisen johtamisesi laatua
 • Motivaatiosi tiedostamista
 • Tavoitteidesi, päämääriesi ja vision selkeyttä
 • Uusien luovien mallien kautta parempia tuloksia
 • Vastuuta omasta päätöksenteostasi
 • Onnistumisstrategiasi tiedostamista
 • Henkilökohtaista ja organisaatiosi tuottavuutta

 

AIHEALUEITA:

 • Oman johtamisen tavoitteellinen kehittäminen
 • Oman motivaation kehittäminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Konfliktien ja ongelmien ratkaisukeskeinen sovittelu
 • Hallitustyön tehostaminen
 • Uuden organisaation rakentaminen
 • Ajanhallinta ja oman työn organisointi
 • Oma jaksaminen ja parempi työkuorman hallinta
 • Henkilökohtainen kasvu ja sen suunnittelu

YOUCAN – MYYNTIVALMENNUS

 

– käytännön myyntityötä parhaimmillaan

Myynnin valmennusta teorioista itsensä kehittämiseen ja

konkreettisiin hands on prosesseihin.

 

Aiheet:

 

 • Itsensä johtaminen ja myynnin mentorointi
 • Tavoitteenasettelu ja mittaristo
 • Myynnin psykologiaa

   • Ensivaikutelma
   • Luottamuksen

    rakentaminen
   • Kuunteleminen ja

    argumentointi
   • Hyödyn näkökohdat ja

    ostomotiivin luonti
   • Vastaväitteet
   • Myyntipalaverit
   • Myyntineuvottelu
   • Tarjoukset
 • Myyntiprosessi

  • Tarvekartoitus
  • Prosessin vaiheet
 • Myyntipuhelun käsikirjoitus

  •       Leadit
  •       Kylmät puhelut   
 • Klousaaminen
 • After sales
 • Myynnin tukijärjestelmät
 • Henkilökohtainen opastus 

RATKAISUKESKEINEN SOVITTELU

 Haluatko pienin kustannuksin välttää suuret kustannukset! Älä yritä itse sellaista, jonka ulkopuolinen ammattilainen voi toteuttaa siten, että voit itse keskittyä yrityksesi tuloksen tekemiseen.

Ulkopuolinen sovittelija saa riidat nopeammin selvitettyä. Ajoissa työyhteisön ongelmiin puuttuminen ratkaisukeskeisin menetelmin johtaa nopeampiin tuloksiin, tuottavuuden paranemiseen ja hyvinvoivaan työyhteisöön. Työnantaja, kutsu koulutettu Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija keskustelemaan kanssasi.

Olet varmaan samaa mieltä, että organisaation vakaus tulisi olla sen johdon hallinnassa tavoitteiden saavuttamiseksi, kehityksen varmistamiseksi ja henkilöstön
hyvinvoinnin takaamiseksi erityisesti silloin kun organisaatiossa on erilaisia
konfliktitilanteita.

Konfliktien asianmukaisella hallinnalla tehdään myös selväksi,
miten tärkeänä henkilökunnan panosta yleensäkin yrityksessä pidetään.

Käytössämme
on ainakin seuraavat keinot konfliktien hallintaan:

 • Säännöt ja erilaiset muut
  normit

 • Keskustelu, dialogin
  luominen ihmisten kesken

 • Sovittelun erilaiset metodit

 • Johtaminen, lisäkoulutus ja erilaiset
  valmennukset

 • Erilaiset organisaatiomuutokset

 • Henkilöstömuutokset (uudet
  rekrytoinnit, toimenkuvamuutokset ja jopa irtisanomiset)

Konfliktit ovat normaalia yrityksen arkea ja niiden avulla joko kehitetään tai taannutetaan
yrityksen arjen toimintaa sekä ihmisten välistä vuorovaikutusta.

”konfliktin voidaan määritellä olevan prosessi, jossa yksi osapuoli havaitsee ja ymmärtää,
että hänen intressinsä ovat vastakkaiset tai kielteiset verrattuna muihin osapuoliin.


Käyttöön voidaan ja tulisi mahdollisimman nopeasti ottaa ns. sovittelu.

Millaisia tuloksia sovittelulla on saavutettu:

 • Sovittelu on tuonut kestävän ratkaisun

 • Ihmiset ovat saaneet työrauhan

 • Esimiehen työ ja rooli ovat selkeytyneet

 • Sovittelu on esimiehelle vahva esimiestyön oppimiskokemus

 • On vältytty ikäviltä irtisanomisilta ja jälkipuheilta

 • Avoimuus ja yhteistyökyky ovat parantuneet

 • Ilmapiiri on selvästi parantunut ja iloisuus lisääntynyt

 • Erilaisuuden ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen on lisääntynyt

 • Vastuu omasta käyttäytymisestä on lisääntynyt

 • Sitoutuminen yhteisiin päätöksiin on parantunut

 • Vuorovaikutustaidot ja kyky keskustella myös vaikeista asioista ovat parantuneet

 • Usko muutokseen ja parempaan
  tulevaisuuteen on lisääntynyt

Sovittelu koetaan hyödylliseksi myös silloin kun varsinaista sopimusta ei saada


aikaan.

REISSIN MOTIVAATIOPROFIILI

Kuin sormenjälki . jokaisella ihmisellä on yksilöllinen motivaatioprofiili. Se kertoo, miten hän priorisoi 16 elämän perustarvetta eli motiivia. Reiss Motivaatioprofiili (RMP) antaa konkreettisen kuvan ihmisen tarpeista, motiiveista ja arvoista. Kun ihminen tuntee omat perusmotiivinsa, hänen on mahdollista parantaa arvopohjaista onnellisuuttaan ja suorituskykyään elämän eri osa-alueilla.

 • 15-30 minuutin sähköinen kysely

 • yksilölliset tulokset 16 elämän perustarpeesta

 • havainnollinen graafi ja raportti

 • palautekeskustelu sertifioidun valmentajan kanssa

Elämän perustarpeet ilmenevät automaattisesti, mutta se, miten tyydytämme nämä tarpeet, riippuu monista asioista, kuten kasvatuksesta, kulttuurista ja kokemuksistamme. Esimerkiksi vanhemmat rakastavat vaistomaisesti lapsiaan, mutta tapa ilmaista rakkautta ja kasvattaa lapsia on vahvasti sidoksissa kulttuuriin ja opittuihin tapoihin. Yli 80 000 ihmistä on tehnyt Reiss Motivaatioprofiilin kevääseen 2014 mennessä. Tähänastiset tulokset, myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, osoittavat, että kaikki 16 elämän perustarvetta löytyvät tasapuolisesti joka maassa.

Elämän perustarpeet ovat vahvasti geneettisesti määriteltyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että emme voi tietoisesti valita niitä, vaan ne ilmenevät automaattisesti. Jokainen 16 elämän perustarpeesta, jotka Steven Reissin tiimi löysi, ovat yhteisiä ihmislajille. Yhdeksän perustarvetta löytyvät myös eläinkunnasta. Voidaan väittää, että näillä tarpeilla on eloonjäämisen kannalta merkitystä luonnossa ja siksi evolutionaatista merkittävyyttä.

Perustarve tai elämän perusmotiivi on tarkemmin määriteltyjen tavoitteiden ja motiivien kategoria, joilla on yhdistävä teema (korreloivat keskenään). Kukin näin määritelty perustarve on suurelta osin riippumaton muista perustarpeista.

 

TUTKIMUS

Parempaa motivaatiokäsitystä etsimässä

Useimmat paljon käytetyt käsitykset ihmisten motivaatiosta eivät perustu tieteellisesti luotettavaan tutkimukseen. Vuonna 1995 psykologian professori Steven Reiss tiimeineen Ohio State yliopistosta aloittivat laajan empiirisen tutkimuksen. Kyselytutkimuksilla, joihin osallistui yli 6000 ihmistä USA:sta, Kanadasta ja Japanista, tiimi sai selville, että on olemassa 16 perustarvetta, jotka ovat lähes kaiken toimintamme takana.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä perustarpeet tekevät elämästämme mielekkään. Vaikka melkein kaikki ovat sitä mieltä, että ”perhe on tärkeä”, harvemmat ihmiset sanovat, että ”lapseni ovat elämäni kaikkein tärkeimmät ihmiset”, ja vielä harvemmat sanovat ”tärkein tavoitteeni on kasvattaa lapsia”.

Psykologisesti merkittävät tavoitteet

Tutkimustiimi aloitti yli 400 tavoitteella, joita ihmiset voivat sisäisesti arvostaa. Päällekkäisyydet ja psykologisesti merkityksettömät eli vain vähän käyttäytymistämme selittävät tavoitteet eliminoitiin. Tutkijat poistivat listalta monia biologisia perustarpeita, kuten veden juomisen, koska ne eivät ole merkityksellisiä sen ymmärtämisessä, keitä me olemme. Sen sijaan syöminen on psykologisesti tärkeä aihe. Ihmiset käyttävät paljon aikaa ja vaivaa ruoan laittamiseen ja syömiseen. Monissa kulttuureissa ja uskonnoissa on ruokavalioon liittyviä sääntöjä ja monilla ihmisillä on syömishäiriöitä.

Jäljelle jääneet 328 tavoitetta tutkittiin 401 osallistujalla. A factorianalyysin avulla selvitettiin, mitkä olivat kaikkein vahvimmat perustarvekategoriat alkuperäismerkityksensä suhteen. Tulokset näyttivät, että 15 tai 16 kategoriaa sisältävät epätavallisen tarkasti ja kattavasti kaikki 328 tavoitetta.

Sen jälkeen lisätutkimuksia tehtiin tuhansilla vapaaehtoisilla, minkä tuloksena oli Reiss Profile of Fundamental Goals and Motivational Sensitivities (eli Reiss Motivaatioprofiili RMP).